Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng

(Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐTĐHGTVT ngày 11/01/2021 của Hội đồng trường)

1. Chức năng

Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, bảo đảm chất lượng giáo dục; khảo thí và thanh tra nội bộ của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Điều 35 Quy chế tổ chức hoạt động của trường. Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng còn có các nhiệm vụ sau:

a) Công tác thanh tra nội bộ

    1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

    2. Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản pháp quy về công tác thanh tra giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường;

    3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

    4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường;

    5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

    6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

    7. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

b) Công tác khảo thí

    1. Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục – Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

    2. Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;

    3. Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường; quản lý, in sao, giao đề thi theo quy trình; bố trí nhân lực giám sát, coi thi, phòng thi, văn phòng phẩm cho các kỳ thi theo kế hoạch; phối hợp tổ chức kiểm tra giám sát chấm thi, bảo mật bài thi theo quy chế; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;

    4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp;

    5. Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khảo thí của Trường;

    6. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí;

    7. Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường (mỗi học kỳ 1 lần) và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

c) Công tác Bảo đảm chất lượng

 1. Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch bảo đảm chất lượng, các văn bản quản lý về công tác bảo đảm chất lượng, các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;
 2. Thiết lập hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; tổ chức và xây dựng các quy trình bảo đảm chất lượng bên trong cho các khâu hoạt động trọng yếu của Trường, chủ trì triển khai và giám sát toàn bộ hoạt động bảo đảm chất lượng đối với các đơn vị thuộc Trường;
 3. Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả tự đánh giá trong toàn Trường;
 4. Chủ trì triển khai thực hiện công tác tổ chức đánh giá ngoài tại Trường theo yêu cầu của các tổ chức kiểm định chất lượng;
 5. Đầu mối cập nhật, thu thập, xử lý thông tin xếp hạng, đánh giá chất lượng của từng đơn vị trong Trường; chuẩn bị hồ sơ, báo cáo của Trường tham gia phân tầng, xếp hạng theo quy định hiện hành;
 6. Tham gia thẩm định các đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, liên kết đào tạo trong Trường; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện kỷ cương đào tạo các chương trình đào tạo trong Trường;
 7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường;
 8. Tham gia nghiên cứu và đề xuất, tư vấn cho Hiệu trưởng về mô hình quản trị đại học tiên tiến; phối hợp với các đơn vị tổ chức khai thác các nguồn lực phục vụ công tác quản trị đại học; tham gia xây dựng văn bản quản lý, điều hành của Trường;
 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; thống kê, báo cáo, phân tích và đánh giá về công tác bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Trường;
 10. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng quy định, tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan và giám sát hoạt động cải tiến chất lượng;
 11. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý chuyên môn và giảng viên về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá và chuyển giao ngân hàng câu hỏi thi;
 12. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các vấn đề liên quan tới khảo thí, bảo đảm, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục do Hiệu trưởng giao trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật;
 13. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị đại học, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng;
 14. Tham gia đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.

d) Cơ cấu tổ chức

Thực hiện như quy định tại điều 35 trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trường. Cơ cấu các bộ phận thuộc Phòng gồm có:

     – Bộ phận Bảo đảm chất lượng;

     – Bộ phận Khảo thí;

     – Bộ phận Thanh tra.

3. Nhân sự:

Họ tên Chức vụ
ThS. Vũ Ngọc Hà Q.Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thảo Phó Trưởng phòng
1 TS. Lê Thị Linh Giang (đang nghỉ chế độ thai sản)  
2 KS. Lê Chí Cường Chuyên viên
3 KS. Tô Thị Hải Chuyên viên
4 CN. Ngô Thị Bích Hồng Chuyên viên
5 ThS. Trần Mai Hương Chuyên viên
6 KS. Hà Văn Phúc Chuyên viên
7 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên
8 KS. Nguyễn Quốc Toản Chuyên viên
9 ThS. Trần Khánh Tuyết Chuyên viên
10 CN. Huỳnh Thanh Tuyết Chuyên viên
11 KS. Đào Phan Cẩm Tú Chuyên viên

Địa chỉ liên hệ:

Phòng A207 lầu 2, nhà A số 2 Võ Oanh, P. 25, Q.BT, TPHCM

Phòng C003 tầng trệt, nhà C số 2 Võ Oanh, P. 25, Q.BT, TPHCM

Điện thoại: (028) 3512.3405; 3512.7780; 3512.4146; 38837811

Email: qlcl@ut.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

Hình ảnh và họ tên

Chức vụ

Vị trí việc làm

ThS. Vũ Ngọc Hà

Q. Trưởng phòng

Công việc đảm nhận:

– Phục trách điều hành chung;

– Phụ trách công tác Bảo đảm và Kiểm định chất lượng;

– Phụ trách phát triển Hệ thống BĐCL bên trong; Hệ thống thông tin BĐCLGD.

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

Công việc đảm nhận:

– Công tác Thanh tra;

– Phụ trách Tổ báo cáo khảo sát các bên liên quan; 

– Công tác Kiểm soát tiến độ các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và các hoạt động cải tiến sau kiểm định CTĐT và CSGD;

– Công tác Nhân sự, chấm công;

– Công tác Thi đua khen thưởng, báo cáo của Phòng;

– Website đơn vị.

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

– Công tác Khảo thí, phụ trách ngân hàng câu hỏi/đề thi;

– Công tác Đánh giá chất lượng;

– Công tác Quy trình bảo đảm chất lượng;

– Công tác Văn thư, hồ sơ đấu thầu liên quan đến công tác của Phòng;

– Công tác Chuyển đổi số.

TS. Lê Thị Linh Giang

 

Phụ trách công tác Bảo đảm và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo;

– Tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng sau kiểm định theo kế hoạch;

– Tham mưu các quy định nội bộ trong công tác đánh giá, bảo đảm và KĐCLGD;

– Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của nhà trường;

– Nghiên cứu các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng trong và ngoài nước; tập huấn và tư vấn chuyên môn về Đánh giá và Bảo đảm chất lượng;

– Nghiên cứu, đối sánh quốc tế và trong nước để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổ trưởng

Công việc đảm nhận:

– Tham mưu, phụ trách chuyên môn về công tác bảo đảm chất lượng;

– Kế hoạch bảo đảm chất lượng và văn hóa chất lượng của Trường, phòng;

– Xây dựng nội dung hoạt động cho Hội đồng Bảo đảm chất lượng của Trường;

– Phụ trách chuyên môn Quy trình bảo đảm chất lượng của Trường;

– Phụ trách nội dung chuyên mục Tin tức trên Website đơn vị.

– Tham gia viết báo cáo khảo sát các bên liên quan;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

KS. Lê Chí Cường

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

– Lập các kế hoạch tổ chức các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá năng lực trên PMT;

– Quản lý minh chứng và cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cấp trường;

– Phụ trách CNTT phần dữ liệu viết báo cáo khảo sát các bên liên quan;

– Thực hiện công tác chuyển đổi số đơn vị;

– Chịu trách nhiệm quản lý website đơn vị về mặt kỹ thuật;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Phó trưởng phòng phân công.

KS. Tô Thị Hải

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

–Phụ trách khảo sát chất lượng;

– Phụ trách kiểm soát chất lượng hoạt động giảng dạy đáp ứng CĐR;

– Tham gia vào ban thư ký và các nhóm công tác, phối hợp thực hiện kế hoạch tự
đánh giá cấp chương trình, cấp cơ sở giáo dục và các hoạt động sau đánh giá theo MOET;

– Phụ trách nội dung chuyên mục Khảo sát chất lượng trên Website đơn vị;

– Tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quyết định phân công;

– Thực hiện kiểm tra, giám sát giảng dạy đột xuất tại Cơ sở Bình Thạnh, hoặc
nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN. Ngô Thị Bích Hồng

Chuyên viên

 

Phụ trách thu nhận và quản lý bài thi;

Phụ trách phúc khảo bài thi;

Nhận và quản lý đề thi, hỗ trợ in sao đề thi học kỳ và các kỳ thi khác, tham gia trực thư ký hội đồng thi tại cơ sở Thủ Đức;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Trần Mai Hương

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

Phụ trách triển khai xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng của Trường;

– Tham gia vào ban thư ký và các nhóm công tác, phối hợp thực hiện kế hoạch tự
đánh giá cấp chương trình đào tạo và các hoạt động sau đánh giá theo MOET, AUN;

– Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

– Phối hợp tổ chức thi cao học;

– Tham gia viết báo cáo khảo sát các bên liên quan;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

KS. Hà Văn Phúc

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

– Thực hiện kiểm tra hoạt động giảng dạy, thi tại Quận 12;

– Thu nhận và quản lý bài thi thu tại Quận 12 và tập kết bài thi giao về Cơ sở Bình Thạnh để quản lý chung;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

KS. Nguyễn Quốc Toản

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

– Thực hiện kiểm tra hoạt động giảng dạy, thi tại Cơ sở thành phố Thủ Đức;

– Tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quyết định phân công;

– Tiếp nhận và xử lý thông tin báo cáo tình hình giảng dạy và tổ chức thi hàng
ngày;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

CN. Huỳnh Thanh Tuyết

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

– Tham gia vào ban thư ký và các nhóm công tác, phối hợp thực hiện kế hoạch tự
đánh giá cấp chương trình, cấp cơ sở giáo dục và các hoạt động sau đánh giá;

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, cập nhật văn bản tài liệu phòng;

– Kiểm soát các Kế hoạch cải tiến chất lượng của các CTĐT và CSGD;

– Quản lý hồ sơ minh chứng CTĐT và CSGD;

– Theo dõi chấm công, xét thi đua hàng tháng;

– Phụ trách nội dung chuyên mục Văn bản, biểu mẫu trên website đơn vị;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Trần Khánh Tuyết

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

Đầu mối công tác Dịch thuật báo cáo công tác tự đánh giá và phát triển chương
trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế của các ngành đào tạo được lựa chọn;

– Đầu mối thực hiện các kết nối với các tổ chức quốc tế về đánh giá chương trình
của AUN và ABET;

– Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) và Đối sánh so chuẩn;

– Rà soát Ngân hàng câu hỏi thi;

– Thư ký hành chính tự đánh giá Chương trình đào tạo theo AUN;

– Phụ trách nội dung chuyên mục tin tức;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

KS. Đào Phan Cẩm Tú

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

– Phân công cán bộ coi thi, nhận đề thi/đáp án, trực HĐ thi, photo in sao đề thi;

– Tham gia vào ban thư ký và các nhóm công tác, phối hợp thực hiện kế hoạch tự đánh giá cấp chương trình, cấp cơ sở giáo dục và các hoạt động sau đánh giá;

– Thực hiện các hoạt động thu thập thông tin và xử lý thông tin phản hồi từ sinh viên, học viên, giảng viên và cán bộ nhân viên liên quan đến công tác khảo thí;

– Dự toán, thanh quyết toán các hoạt động của Phòng;

– Tham gia viết báo cáo khảo sát chuẩn đầu ra;

– Phụ trách nội dung chuyên mục Khảo thí và Kiểm định chất lượng trên Website đơn vị;

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Phân công nhiệm vụ chi tiết các thành viên Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng