Phòng Quản lý chất lượng

(Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐTĐHGTVT ngày 11/01/2021 của Hội đồng trường)

1. Chức năng

Phòng Quản lý chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, bảo đảm chất lượng giáo dục và khảo thí của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Điều 35 Quy chế tổ chức hoạt động của trường. Phòng Quản lý chất lượng còn có các nhiệm vụ sau:

a) Công tác khảo thí

 1. Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục – Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;
 2. Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
 3. Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường; bảo mật bài thi theo quy chế; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;
 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp;
 5. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khảo thí của Trường;
 6. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí;
 7. Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường (mỗi học kỳ 1 lần) và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

b) Công tác Bảo đảm chất lượng

 1. Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch bảo đảm chất lượng, các văn bản quản lý về công tác bảo đảm chất lượng, các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo;
 2. Thiết lập hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; tổ chức và xây dựng các quy trình bảo đảm chất lượng bên trong cho các khâu hoạt động trọng yếu của Trường, chủ trì triển khai và giám sát toàn bộ hoạt động bảo đảm chất lượng đối với các đơn vị thuộc Trường;
 3. Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả tự đánh giá trong toàn Trường;
 4. Chủ trì triển khai thực hiện công tác tổ chức đánh giá ngoài tại Trường theo yêu cầu của các tổ chức kiểm định chất lượng;
 5. Đầu mối cập nhật, thu thập, xử lý thông tin xếp hạng, đánh giá chất lượng của từng đơn vị trong Trường; chuẩn bị hồ sơ, báo cáo của Trường tham gia phân tầng, xếp hạng theo quy định hiện hành;
 6. Tham gia thẩm định các đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, liên kết đào tạo trong Trường; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện kỷ cương đào tạo các chương trình đào tạo trong Trường;
 7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Trường;
 8. Tham gia nghiên cứu và đề xuất, tư vấn cho Hiệu trưởng về mô hình quản trị đại học tiên tiến; phối hợp với các đơn vị tổ chức khai thác các nguồn lực phục vụ công tác quản trị đại học; tham gia xây dựng văn bản quản lý, điều hành của Trường;
 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; thống kê, báo cáo, phân tích và đánh giá về công tác bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Trường;
 10. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng quy định, tổ chức điều tra, khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan và giám sát hoạt động cải tiến chất lượng;
 11. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý chuyên môn và giảng viên về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá và chuyển giao ngân hàng câu hỏi thi;
 12. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các vấn đề liên quan tới khảo thí, bảo đảm, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục do Hiệu trưởng giao trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật;
 13. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị đại học, xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng;
 14. Tham gia đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo.

c) Cơ cấu tổ chức

Thực hiện như quy định tại điều 35 trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trường. Cơ cấu các bộ phận thuộc Phòng gồm có:

     – Bộ phận Bảo đảm chất lượng;

     – Bộ phận Khảo thí;

3. Nhân sự:

Họ tên Chức vụ
ThS. Vũ Ngọc Hà Q.Trưởng phòng
TS. Lê Văn Toàn Phó Trưởng phòng
1 KS. Tô Thị Hải Chuyên viên
2 ThS. Trần Mai Hương Chuyên viên
3 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên
4 ThS. Trần Khánh Tuyết Chuyên viên
5 CN. Huỳnh Thanh Tuyết Chuyên viên
6 KS. Đào Phan Cẩm Tú Chuyên viên

Địa chỉ liên hệ:

Phòng A207 lầu 2, nhà A số 2 Võ Oanh, P. 25, Q.BT, TPHCM

Email: qlcl@ut.edu.vn