Văn bản của Trường

TT TIÊU ĐỀ DANH MỤC NGÀY CẬP NHẬT TẢI XUỐNG
Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng tại buổi tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản của trường 02/09/2021
Thông báo Cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cải tiến và cập nhật Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản của trường 02/09/2021
Quyết định Giao nhiệm vụ biên soạn Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức khóa 2020 theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản của trường 02/09/2021
Quyết định Giao nhiệm vụ biên soạn Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông khóa 2020 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của tổ chức AUN Văn bản của trường 02/09/2021
Quyết định Thành lập Hội đồng rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông theo Bộ tiêu chuẩn AUN Văn bản của trường 02/09/2021
Quyết định thành lập Hội đồng cải tiến và cập nhật báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản của trường 02/09/2021
Quyết định thành lập Hội đồng cải tiến và cập nhật báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn bản của trường 02/09/2021
Kế hoạch tập huấn Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của AUN Văn bản của trường 02/09/2021
Kế hoạch tập huấn Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo Văn bản của trường 02/09/2021
Kế hoạch Cải tiến và cập nhật Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông theo Bộ tiêu chuẩn AUN 3.0 Văn bản của trường 02/09/2021
Kế hoạch Cải tiến và cập nhật Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Văn bản của trường 02/09/2021
Xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi Văn bản của trường 27/08/2021
Văn bản phòng Quản lý chất lượng Văn bản của phòng 13/12/2021