Lịch công tác

 

STT Nội dung Thành phần Thời gian – Địa điểm
01

Họp hội đồng nghiệm thu ngành Kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn MOET

  • Thành viên Hội đồng và nhóm báo cáo viên theo Quyết định 352/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/03/2023

Thứ Hai
(27/03/2023)
8h00–9h30
Phòng họp Chất lượng

02

Họp hội đồng nghiệm thu 02  ngành Kỹ thuật điều khiển – TĐH và Kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn MOET

  • Thành viên Hội đồng và nhóm báo cáo viên theo Quyết định 351/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/03/2023
  • Thành viên Hội đồng và nhóm báo cáo viên theo Quyết định 353/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/03/2023

Thứ Hai
(27/03/2023)
9h30–11h00
Phòng họp Chất lượng

03

Họp hội đồng rà soát kỹ thuật cho ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông theo tiêu chuẩn AUN

  • Thành viên Hội đồng và nhóm báo cáo viên theo Quyết định 340/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/02/2023

Thứ Năm

(09/03/2023)

14h30–16h30

Phòng họp Chất lượng