Biểu mẫu dành cho CB-GV

Index

I. BIỂU MẪU – HƯỚNG DẪN RA ĐỀ THI

 1. Mẫu đề thi viết, trang giấy A5

 2. Mẫu đề thi viết, trang giấy A4

 3. Mẫu đề thi trắc nghiệm

 4. Mẫu đề thi môn tiếng Anh

 5. Hướng dẫn ra đề thi, ngân hàng đề thi

 6. Biểu mẫu kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi/đáp án chuẩn đầu ra phục vụ thi kết thúc học phần

II. BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁN BỘ COI THI, CHẤM THI VÀ SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI

 1. Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế

 2. Biên bản xử lý cán bộ coi thi

 3. Biên bản xử lý cán bộ chấm thi

 4. Biên bản ghi nhận sự việc

 5. Hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế

 6. Biên bản thay đổi cán bộ coi thi

III. BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

 1. Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng

 2. Phụ lục 4. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí

 3. Phụ lục 7. Mẫu Tự đánh giá về chất lượng cơ sở giáo dục

 4. Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CSGD

 5. Phụ lục 9. Mã hóa thông tin, minh chứng

IV. BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Phụ lục 1. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

 2. Phụ lục 2. Mẫu Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo

 3. Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng

 4. Phụ lục 4a. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các chương trình đào tạo

 5. Phụ lục 5. Mẫu Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo

 6. Phụ lục 6a. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo

 7. Phụ lục 7. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

 8. Phụ lục 8. Hướng dẫn mã hóa thông tin, minh chứng

 9. Phụ lục 9. Bảng danh mục minh chứng

V. QUI TRÌNH THỰC HIỆN

 1. Phụ lục qui trình

VI. SỔ TAY BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 1. Trang bìa
 2. Lời nói đầu