Khảo thí

Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá đối với các kỳ thi kết thúc học phần