Văn bản của Bộ

I.   Các văn bản liên quan về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo tiêu chuẩn MOET:
Thông tư 04/2016/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
02a. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
2b. Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học – Phụ lục công văn 1669
Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
06a. Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo
06b_Phụ lục công văn 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo
Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14
Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
Công văn 774/QLCL-KĐCLGD về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD
II. Các văn bản liên quan về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn MOET
Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 (Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp);
Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Ban hành quy định về kiểm đinh chất lượng cơ sở giáo dục;
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 (Hướng dẫn Tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD);
Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 (Bảng hướng dẫn đánh giá)