Danh Mục Hồ Sơ Cần Cung Cấp Để Thực Hiện Kiểm Định Chương Trình Đào Tạo Theo Tiêu Chuẩn AUN/QA 3.0

STT Các nội dung Ghi chú
1. Báo cáo tự đánh giá CTĐT  
2. Phụ lục của Báo cáo Tự đánh giá được đính kèm trực tuyến  
3. Quyền truy cập và mật khẩu  
4. Thông tin và tài liệu sau được dịch sang tiếng Anh bao gồm:  
4.1 Kết quả học tập mong đợi  
4.2 Đề cương tóm tắt của tất cả các khóa học/môn học trong chương trình  
4.3 Chi tiết chương trình  
4.4 Mẫu chi tiết môn học/ khóa học  
4.5 Triết lý giáo dục  
4.6 Các mẫu giấy kiểm tra  
4.7 Mẫu thang chấm điểm  
4.8 Mẫu rubrics dành cho thực tập, dự án và viết luận văn  
4.9 Mẫu phiếu đánh giá nhân viên hỗ trợ và học tập  
5.0 Mẫu đánh giá sinh viên  
5.1 Bản tóm tắt 1 trang của mỗi cuộc khảo sát, báo cáo nghiên cứu hoặc biên bản cuộc họp  
5.2 Tóm tắt thực thi các kế hoạch về nhân lực hỗ trợ và học tập  
5.3 Tóm tắt thực thi về kế hoạch phát triển và đào tạo cho nhân viên hỗ trợ và giảng viên