HOÀN THÀNH ĐỢT ĐÁNH GIÁ NGOÀI 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, KỸ THUẬT CƠ KHÍ, KỸ THUẬT Ô TÔ, KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA