Khảo sát sinh viên

1. Khảo sát tân sinh viên về cơ sở giáo dục

2. Khảo sát mức độ hài lòng của người học về hoạt động đào tạo của nhà trường (dành cho sinh viên năm 2, năm 3)

3. Khảo sát mức độ hài lòng của người học về hoạt động đào tạo của nhà trường (dành cho sinh viên năm cuối)

4. Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên (Dành cho HP lý thuyết)

5. Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên (Dành cho HP thí nghiệm – thực hành)

6. Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên (Dành cho HP GDQP&GDTC)

7. Khảo sát sinh viên về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

8. Khảo sát ý kiến bạn đọc thư viện