Danh mục minh chứng ngành Kinh tế xây dựng

Tiêu chí Số TT Mã minh chứng thực tế Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm thực hiện Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
TIÊU CHUẨN 1
Tiêu chí 1.1 1 H1.01.01.01 Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT Khoa KTVT
2 H1.01.01.02 Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về xây dựng mục tiêu CTĐT Khoa KTVT
3 H1.01.01.03 Các quyết định ban hành CTĐT của chuyên ngành kinh tế XD Khoa KTVT
4 H1.01.01.04 Bản mô tả CTĐT ngành KTXD đã được phê duyệt chính thức năm 2020 và các phiên bản cũ Khoa KTVT
5 H1.01.01.05 Đề cương các học phần trong CTĐT ngành KTXD đã được phê duyệt chính thức năm 2020 và các phiên bản cũ (đủ 5 năm của kỳ đánh giá) Khoa KTVT
6 H1.01.01.06 Ma trận năng lực giữa học phần với Chuẩn đầu ra của Chương trình dạy học ngành Kinh tế XD năm 2020 Khoa KTVT
7 H1.01.01.07 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT TPHCM đến 2020 và tầm nhìn 2030 Số 343/QĐ-BGTVT, ngày 25/01/2014 Bộ Giao thông vận tải
Quyết định ban hành tầm nhìn, sứ mệnh của Trường NQ số 14/NQ-HĐT, ngày 11/11/2021 Trường ĐH GTVT TPHCM
8 H1.01.01.08 Luật Giáo dục đại học Luật số: 08/2012/QH13 Quốc hội
Tiêu chí 1.2 1 H1.01.02.01 Tài liệu khảo sát về nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT trong vòng 5 năm; Khoa KTVT
Tiêu chí 1.3 1 H1.01.03.01 Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT:  khảo sát nhu cầu của thị trường lao động; khảo sát SV, cựu SV và nhà tuyển dụng, doanh nghiệp Khoa KTVT
2 H1.01.03.02 Quy trình thu thập, sử dụng ý kiến phản hồi các bên liên quan Khoa KTVT
3 H1.01.03.03 Biên bản họp /bản góp ý chuyên gia về xây dựng, điều chỉnh CTĐT Khoa KTVT
Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT Số 1211/QĐ-ĐHGTVT, ngày 31/12/2019 Trường ĐH GTVT TPHCM
4 H1.01.03.04 Bảng đối chiếu CĐR của CTĐT qua các lần điều chỉnh Khoa KTVT
5 H1.01.03.05 Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục đại học và Cao đẳng Số 591/QĐ-ĐHGTVT, ngày  02/8/2016 Trường ĐH GTVT TPHCM
6 H1.01.03.06 Trang thông tin điện tử của Trường/khoa công bố CĐR CTĐT Khoa KTVT/Trường ĐH GTVT TPHCM
7 H1.01.03.07 Biên bản họp sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong sổ sinh hoạt lớp Khoa KTVT
8 H1.01.03.08 Tài liệu giới thiệu Khoa KTVT Khoa KTVT
9 H1.01.03.09 Sổ tay sinh viên Trường ĐH GTVT TPHCM
TIÊU CHUẨN 2
Tiêu chí 2.1 1 H2.02.01.01 Kế hoạch điều chỉnh Bản mô tả CTĐT được phê duyệt (kế hoạch xây dựng CTĐT năm 2020 theo luật GDĐH 2018) Số 248/KH-ĐHGTVT, ngày  24/03/2020 Trường ĐH GTVT TPHCM
2 H2.02.01.02 Bảng so sánh độ tương thích của Bản mô tả CTĐT của ngành kinh tế xây dựng với quy định của Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Khoa KTVT
3 H2.02.01.03 Biên bản họp/tài liệu về hoạt động rà soát CTĐT của ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
4 H2.02.01.04 Kế hoạch điều chỉnh, rà soát cho CTĐT (2019 và 2020) Khoa KTVT
Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT Số 1211/QĐ-ĐHGTVT, ngày 31/12/2019 Trường ĐH GTVT TPHCM
5 H2.02.01.05 Hồ sơ khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về tính đầy đủ và cập nhật của bản mô tả CTĐT Khoa KTVT
 
 
 
 
Tiêu chí 2.2
 
 
 
 
 
1 H2.02.02.01 Quy chế Đào tạo trình độ đại học Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2021 BGDĐT
2 H2.02.02.02  Quyết định Ban hành quy định về đào tạo Đại học Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 07/11/2017 Trường ĐH GTVT TPHCM
Số 611/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/08/2016
QĐ v/v giao nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết các học phần của chuyên ngành Kinh tế XD khóa 2020 theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường ĐH GTVT TPHCM
Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết Trường ĐH GTVT TPHCM
3 H2.02.02.03 Kế hoạch, thông báo rà soát điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần của Khoa Khoa KTVT
4 H2.02.02.04 Biên bản họp khoa/bộ môn có liên quan đến hoạt động rà soát đề cương chi tiết  các học phần của  ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
5 H2.02.02.05 Biên bản họp/ ý kiến đóng góp của các bên liên quan về nội dung, chất lượng đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
6 H2.02.02.06 Lịch tập huấn công tác xây dựng đề cương chi tiết học phần Trường ĐH GTVT TPHCM
7 H2.02.02.07 Mẫu đề cương học phần mới Trường ĐH GTVT TPHCM
Tiêu chí 2.3 1 H2.02.03.01 Đăng tải:  Bản mô tả CTĐT, Đề cương chi tiết các học phần trên cổng thông tin điện tử của Trường/Khoa và trên các lớp học phần trên hệ thống đào tạo trực tuyến Khoa KTVT
2 H2.02.03.02 Bảng thống kê số lượng các học phần trong chương trình đào tạo và số lượng đề cương chi tiết học phần đã công bố Khoa KTVT
3 H2.02.03.03 Slide bài giảng giới thiệu ĐCCT học phần của giảng viên các học phần trong chương trình Khoa KTVT
4 H2.02.03.04 Hình ảnh: đề cương chi tiết các HP được giảng viên đăng tải trên các lớp học trực tuyến tại trang courses.ut.edu.vn Khoa KTVT
5 H2.02.03.05 Tài liệu tuyển sinh có nội dung của bản mô tả CTĐT Trường ĐH GTVT TPHCM
6 H2.02.03.06 Tài liệu sinh hoạt đầu khóa các năm có nội dung về bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần ngành KTXD Trường ĐH GTVT TPHCM
7 H2.02.03.07 Thông tin các buổi trao đổi về bản mô tả CTĐT; Thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông về bản mô tả CTĐT Khoa KTVT
TIÊU CHUẨN 3
Tiêu chí 3.1 1 H3.03.01.01 Quyển CTDH chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
2 H3.03.01.02 Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến, phản hồi các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
3 H3.03.01.03 Hồ sơ giảng dạy của GV đối với học phần Kinh tế xây dựng-  thể hiện được phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học (bài giảng, đề cương chi tiết HP, đề thi, đề kiểm tra giữa kỳ, các câu hỏi ôn tập, …) Khoa KTVT
Tiêu chí 3.2 1 H3.03.02.01 Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng (Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với CĐR) Khoa KTVT
2 H3.03.02.02 Bộ hồ sơ giảng dạy HP đấu thầu và tổ chức đấu thầu (đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch mô phỏng tổ chức đấu thầu, bảng phân vai các nhóm SV tương ứng cho các bên tham gia đấu thầu,…) Khoa KTVT
3 H3.03.02.03 Kết quả khảo sát, góp ý, phản hồi của các bên liên quan về sự phù hợp của nội dung các học phần nhằm góp phần đạt được CĐR CTDH Khoa KTVT
4 H3.03.02.04 Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động xây dựng CTDH Khoa KTVT
5 H3.03.02.05 Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương chi tiết học phần sau khi điều chỉnh Khoa KTVT
Tiêu chí 3.3 1 H3.03.03.01 Quyển CTĐT, bản mô tả CTĐT chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
2 H3.03.03.02 Sơ đồ cấu trúc chương trình dạy học chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
3 H3.03.03.03 Danh mục học phần bắt buộc và tự chọn trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
4 H3.03.03.04 Quy định và quy trình rà soát, điều chỉnh chương trình dạy học Trường ĐH GTVT TPHCM
5 H3.03.03.05 Các biên bản họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát, điều chỉnh CTDH của chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
6 H3.03.03.06 Tài liệu quy định/hướng dẫn việc xây dựng CTDH Trường ĐH GTVT TPHCM
7 H3.03.03.07 Bảng phân tích nhu cầu thị trường lao động; kết quả khảo sát, phỏng vấn các chuyên gia, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chương trình dạy học ngành KTXD Khoa KTVT
8 H3.03.03.08 Các chương trình đào tạo của các trường đại học khác mà chuyên ngành tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo Khoa KTVT
9 H3.03.03.09 CTDH chuyên ngành Kinh tế XD các năm Khoa KTVT
10 H3.03.03.10 Bảng đối sánh chương trình đào tạo của ngành với các chương trình đào tạo của các trường Đại học khác Khoa KTVT
11 H3.03.03.11 Hình ảnh công bố CTDH trên trang thông tin điện tử của khoa Khoa KTVT
TIÊU CHUẨN 4
Tiêu chí 4.1 1 H4.04.01.01 Quyết định ban hành “Triết lý giáo dục” và “Các giá trị cốt lõi” của Trường ĐH GTVT TPHCM Số 08/QĐ-ĐHGTVT, ngày 08/01/2020 Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H4.04.01.02 Thông báo và kết quả góp ý xây dựng triết lý giáo dục của Trường ĐH GTVT TPHCM Số 712/TB-QLCL, ngày 23/10/2019 Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 713/TB-ĐHGTVT, ngày 23/10/2013
3 H4.04.01.03 Ý kiến đóng góp của các bên liên quan về triết lý giáo dục của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H4.04.01.04 Kế hoạch Phổ biến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường ĐH GTVT TPHCM Số 492/KH-ĐHGTVT, ngày 31/8/2021 Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H4.04.01.05 Trang thông tin điện tử của trường ĐH GTVT TPHCM công bố “Triết lý giáo dục” và “các giá trị cốt lõi” Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H4.04.01.06 Trang thông tin điện tử của Khoa và các đơn vị trong trường công khai triết lý giáo dục Các đơn vị trong trường
7 H4.04.01.07 Sổ tay sinh viên có triết lý giáo dục Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H4.04.01.08 Hình ảnh chụp Triết lý giáo dục được treo tại các vị trí trong Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
9 H4.04.01.09 Tài liệu sinh hoạt đầu khóa có phổ biến triết lý giáo dục của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
10 H4.04.01.10 Slide bài giảng một số học phần có kèm theo triết lý giáo dục Khoa KTVT
11 H4.04.01.11 Hình ảnh giảng viên phổ biến triết lý giáo dục cho sv trên lớp Trường ĐH GTVT TP HCM
12 H4.04.01.12 Tài liệu có lồng ghép, giới thiệu về triết lý giáo dục của Trường ( brochure, tờ rơi giới thiệu về Trường ĐH GTVT TPHCM tại các kỳ tuyển sinh) Trường ĐH GTVT TP HCM
13 H4.04.01.13 Kế hoạch quảng bá, truyền thông về triết lý giáo dục của Trường giai đoạn 2021 – 2025 Số 492/KH-ĐHGTVT, ngày 31/8/2021 Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 4.2 1 H4.04.02.01 Minh chứng về các hoạt động giảng dạy và học tập để đảm bảo chất lượng chẳng hạn như: dự án, thực tập, thực hành, thực tế tại doanh nghiệp,.. Khoa KTVT
ĐCCT học phần đấu thầu và tổ chức đấu thầu, hình ảnh các buổi mô phỏng lễ mở thầu. Khoa KTVT
Hoạt động dạy và học của học phần kinh tế vĩ mô – nhóm 9 CLC – HK hè 2020 – 2021: ttps://courses.ut.edu.vn/course/view.php?id=4451 Khoa KTVT
2 H4.04.02.02 Hình ảnh: giảng viên hướng dẫn sinh viên sử dụng các hoạt động học tập phù hợp với hệ thống bài tập, nhiệm vụ tự học Khoa KTVT
3 H4.04.02.03 Biên bản sinh hoạt GVCN và CVHT có phổ biến về các hoạt động dạy và học Khoa KTVT
4 H4.04.02.04 Bản ghi chép các buổi gặp gỡ sinh viên do Khoa tổ chức có giải đáp về hoạt động dạy và học của chuyên ngành Khoa KTVT
5 H4.04.02.05 Tài liệu khảo sát ý kiến của sinh viên chuyên ngành về các hoạt động dạy và học Khoa KTVT
6 H4.04.02.06 Biên bản dự giờ đối với các giảng viên thuộc tổ bộ môn và các môn học thuộc chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
7 H4.04.02.07 Chứng chỉ nghiệp vụ SP của giảng viên chuyên ngành Khoa KTVT
8 H4.04.02.08 Tài liệu/hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy và học tập để đạt được CĐR chuyên ngành Khoa KTVT
9 H4.04.02.09 Biên bản họp rà soát phương pháp dạy-học và đưa ra cải tiến Khoa KTVT
Tiêu chí 4.3 1 H4.04.03.01 Bảng tổng hợp các phương pháp giảng dạy được đề cập trong ĐCCT các học phần Khoa KTVT
2 H4.04.03.02 Bảng tổng hợp các hoạt động học tập của sinh viên được đề cập trong ĐCCT các học phần Khoa KTVT
3 H4.04.03.03 Các tài liệu, hình ảnh liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ CCE (workshop “CCE kết nối thế hệ – chắp cánh đam mê) Khoa KTVT
4 H4.04.03.04 Bảng tổng hợp các hoạt động tự học của sinh viên được đề cập trong ĐCCT các học phần Khoa KTVT
5 H4.04.03.05 Hình ảnh: giao nhiệm vụ tự học, theo dõi hoạt động tự học của sinh viên trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Khoa KTVT
6 H4.04.03.06 Đề cương chi tiết các học phần đại cương, cơ bản Khoa KTVT
7 H4.04.03.07 Hình ảnh: các hoạt động thực tế của các học phần chuyên ngành; Báo cáo kết quả khóa học (các thiết kế môn học, thực hành, tham quan thực tế tại doanh nghiệp,…) Khoa KTVT
8 H4.04.03.08 Hình ảnh: sinh viên chuyên ngành tham gia các cuộc thi chuyên môn Khoa KTVT
9 H4.04.03.09 Danh mục tài liệu chuyên ngành  Kinh tế XD trên thư viện Khoa KTVT
10 H4.04.03.10 Ngân hàng câu hỏi tự học các học phần Khoa KTVT
11 H4.04.03.11 Hình ảnh thư viện điện tử: có các tài liệu chuyên ngành kinh tế xây dựng Khoa KTVT
TIÊU CHUẨN 5
Tiêu chí 5.1 1 H5.05.01.01 QĐ ban hành quy định đào tạo ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH GTVT TPHCM Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 07/11/2017 Trường ĐH GTVT TPHCM
Số 611/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/8/2016 Trường ĐH GTVT TPHCM
2 H5.05.01.02 Các văn bản quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH GTVT TPHCM Số 418/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/5/2020 Trường ĐH GTVT TPHCM
Số 1134/QĐ-ĐH GTVT, ngày 3/11/2014 Trường ĐH GTVT TPHCM
ISO 9001-2015 Trường ĐH GTVT TPHCM
Số 547/QĐ-ĐH GTVT, ngày 09/7/2020 Trường ĐH GTVT TPHCM
3 H5.05.01.03 Các văn bản quy định về bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học Trường ĐH GTVT TPHCM Số 663/QĐ-ĐHGTVT, ngày 27/8/2021 Trường ĐH GTVT TPHCM
4 H5.05.01.04 Quyết định Về việc tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường ĐH GTVT TPHCM Số 620/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/8/2021 Trường ĐH GTVT TPHCM
5 H5.05.01.05 Hướng dẫn về việc đánh giá học phần đạt CĐR số 597/HD-ĐHGTVT ngày 04/11/2021]. Trường ĐH GTVT TPHCM
6 H5.05.01.06 Kết quả khảo sát đánh giá học phần theo CĐR Trường ĐH GTVT TPHCM
7 H5.05.01.07 Kế hoạch và triển khai tập huấn công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập theo chuẩn đầu ra số 404/KH-ĐHGTVT ngày 04/8/2022 Trường ĐH GTVT TPHCM
8 H5.05.01.08 Đề án đánh giá học phần đạt chuẩn đầu ra Trường ĐH GTVT TPHCM
9 H5.05.01.9 Bảng thống kê các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
10 H5.05.01.10 Rubrics cụ thể của một vài HP chuyên ngành kinh tế XD Khoa KTVT
11 H5.05.01.11 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng Trường ĐH GTVT TPHCM
12 H5.05.01.12 Văn bản thể hiện  quy trình thi, kiểm tra, đánh giá được rà soát, điều chỉnh. Trường ĐH GTVT TPHCM
Tiêu chí 5.2 1 H5.05.02.01 Quy định về đánh giá đầu vào Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TPHCM
2 H5.05.02.02 QĐ ban hành quy định về đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH Số 663/QĐ-ĐHGTVT, ngày 27/8/2021 Trường ĐH GTVT TPHCM
3 H5.05.02.03 Quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH GTVT TPHCM Số 418/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/5/2021 Trường ĐH GTVT TPHCM
4 H5.05.02.04 Các trang thông tin điện tử công khai về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học Trường ĐH GTVT TPHCM
5 H5.05.02.05 Sổ tay sinh viên, tài liệu sinh hoạt đầu khóa có nội dung giới thiệu về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học Trường ĐH GTVT TPHCM
6 H5.05.02.06 Biên bản sinh hoạt GVCN/CVHT có nội dung giới thiệu về các văn bản/kế hoạch quy định về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của người học Khoa KTVT
7 H5.05.02.07 Quyết định ban hành tiến độ học tập năm học; Thông báo thời khóa biểu các học kỳ; Thông báo Lịch thi các học kỳ Trường ĐH GTVT TPHCM
8 H5.05.02.08 Một số Slide bài giảng của giảng viên phổ biến về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí và các nội dung liên quan đến đánh giá kết quả học tập của học phần Khoa KTVT
9 H5.05.02.09 Thông tin đăng tải trên hệ thống thông tin sinh viên, cổng thông tin Phòng Đào tạo/ Khoa về kế hoạch xét tốt nghiệp; quy trình đánh giá đồ án, luận văn tốt nghiệp, danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án/luận văn/khóa luận, danh sách giảng viên hướng dẫn, hội đồng chấm thi/bảo vệ Trường ĐH GTVT TPHCM
Tiêu chí 5.3 1 H5.05.03.01 Bản thống kê các loại Rubrics được sử dụng trong ĐCCT học phần chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
2 H5.05.03.02 Biên bản nghiệm thu, cập nhật ngân hàng câu hỏi các học phần chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
3 H5.05.03.03 Ma trận và cấu trúc đề thi Khoa KTVT
4 H5.05.03.04 Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi  sinh viên, sinh viên đã tốt nghiệp và cán bộ quản lý chương trình đào tạo về phương pháp đánh giá được thiết kế trong CTĐT Khoa KTVT
5 H5.05.03.05 Dữ liệu về kết quả chấm thi, phúc khảo, phúc tra bài thi/kiểm tra
Tiêu chí 5.4 1 H5.05.04.01 Các đường link đăng tải: các văn quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai trên hệ thống thông tin chung Trường, hệ thống thông tin của Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan đặc biệt là hệ thông thông tin riêng của sinh viên Trường ĐH GTVT TPHCM
2 H5.05.04.02 Hình chụp kết quả  bài kiểm tra, đánh giá công bố trên hệ thống đào tạo trực tuyến Khoa KTVT
3 H5.05.04.03 Bảng điểm quá trình các học phần Khoa KTVT
4 H5.05.04.04 Hình ảnh bảng điểm từng học kỳ trên trên trang https://sv.ut.edu.vn của sinh viên và phầm mềm quản lý đào tạo EPMT Trường ĐH GTVT TPHCM
5 H5.05.04.05 Hình chụp trang tài khoản nội bộ sinh viên có các thông tin cụ thể về kết quả học tập từng học kỳ, tích lũy qua các năm Trường ĐH GTVT TPHCM
6 H5.05.04.06 Bảng tổng kết kết quả đánh giá học tập và công tác của Khoa KTVT theo các năm học Khoa KTVT
7 H5.05.04.07 Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của SV, SV đã tốt nghiệp về hiệu quả của hoạt động phản hồi kết quả học tập P.QLCL/P.CTSV
Tiêu chí 5.5 1 H5.05.05.01 Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập ISO 9001-2015 Trường ĐH GTVT TPHCM
2 H5.05.05.02 Tài liệu công khai về khiếu nại kết quả học tập trên hệ thống thông tin của trường; Sổ tay sinh viên, tài liệu sinh hoạt đầu khóa/ giữa khóa, biên bản sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập có phổ biến về các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập Trường ĐH GTVT TPHCM
3 H5.05.05.03 Mẫu đơn phúc khảo bài thi Trường ĐH GTVT TPHCM
4 H5.05.05.04 Thống kê số trường hợp phúc khảo của sinh viên học chuyên ngành KTXD  từ 2017-2022 và kết quả xử lý Khoa KTVT
5 H5.05.05.05 Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của SV Khoa KTVT
TIÊU CHUẨN 6
Tiêu chí 6.1 1 H6.06.01.01 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Số 343/QĐ-BGTVT, ngày 25/01/2014 Bộ Giao thông vận tải
2 H6.06.01.02 Quyết định về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường ĐH GTVT TPHCM Số 1453/QĐ-BGTVT, ngày 22/05/2017 Bộ Giao thông vận tải
3 H6.06.01.03 Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên khoa và chuyên ngành; Quy hoạch phát triển nhân sự của khoa theo năm hoặc theo giai đoạn Khoa KTVT
4 H6.06.01.04 Phân tích nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên của khoa Khoa KTVT
Tiêu chí 6.2 1 H6.06.02.01 Thống kê thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của GV cơ hữu Khoa KTVT, Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Kinh tế Khoa KTVT
Đối sánh số liệu năng lực GV của Khoa KTVT với yêu cầu của Bộ GDĐT Khoa KTVT
2 H6.06.02.02 Bảng tỉ lệ giảng viên/sinh viên của ngành Kinh tế XD các năm học từ 2017 – 2022 Khoa KTVT
3 H6.06.02.03 Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học Số 20/2020/TT-BGDĐT  ngày 27/07/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 H6.06.02.04 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH GTVT TPHCM các năm Số 581/QĐ-ĐHGTVT,  ngày 05/07/2021 Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 449/QĐ-ĐHGTVT, ngày 18/07/2017 Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H6.06.02.05 Thống kê về khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa KTVT  qua các năm từ 2017-2022 Khoa KTVT
6 H6.06.02.06 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá và xếp loại viên chức các năm Số 298/QĐ-ĐHGTVT, ngày 16/01/2019 Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 08/QĐ-ĐHGTVT, ngày 05/01/2021
7 H6.06.02.07 Kết quả thi đua khen thưởng Khoa KTVT từ 2017 – 2022 Khoa KTVT
8 H6.06.02.08 Bảng phân công khối lượng giảng dạy hằng năm Khoa KTVT
Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ của GV Khoa KTVT Khoa KTVT
9 H6.06.02.09 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐH GTVT TP HCM các năm Số 843/QĐ-ĐHGTVT, ngày 09/11/2016 Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 6.3 1 H6.06.03.01  Luật Viên chức, Luật cán bộ, công chức Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 Quốc hội
 Bộ luật Lao động Luật số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019 Quốc hội
Đề án vị trí việc làm của Trường ĐH GTVT TP HCM Số 1453/QĐ-BGTVT,  ngày 22/05/2017 Bộ Giao thông vận tải
Quy trình tuyển dụng giảng viên  (ISO 9001 – 2015) ban hành năm 2017 Phòng TC – HC
2 H6.06.03.02 Kế hoạch tuyển dụng giảng viên của Khoa KTVT Khoa KTVT
3 H6.06.03.03  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Số 238/TB-ĐHGTVT, ngày 03/5/2019 Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H6.06.03.04  Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng giảng viên Số 607/QĐ-ĐHGTVT, ngày 20/05/2019 Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H6.06.03.05 Một số mẫu bài thi tuyển dụng giảng viên Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H6.06.03.06 Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức vụ …. được đăng tải trên trang tin điện tử của Nhà trường Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H6.06.03.07 Danh sách giáo viên, NCV được bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 năm của chu kỳ đánh giá Khoa KTVT
Tiêu chí 6.4 1 H6.06.04.01 Bản mô tả vị trí công việc của giảng viên; Hồ sơ năng lực của GV: bằng cấp, chứng chỉ, minh chứng về thành tích của GV trong giảng dạy, NCKH; Bản nhận xét/đánh giá trình độ/năng lực hằng năm của GV Khoa KTVT
2 H6.06.04.02 Biên bản dự giờ rút kinh nghiệm, biên bản họp chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của tổ Bộ môn KTXD/ Khoa Khoa KTVT
3 H6.06.04.03 Biên bản họp đánh giá xếp loại CB_GV Khoa KTVT hàng năm Khoa KTVT
4 H6.06.04.04 Kết quả phân tích ý kiến phản hồi của các bên liên quan đặc biệt là sinh viên về chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa/chuyên ngành P.QLCL
5 H6.06.04.05 Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của khoa Khoa KTVT
6 H6.06.04.06 Danh sách GV được khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm hoặc bị kỷ luật hằng năm của khoa/ chuyên ngành Khoa KTVT
Tiêu chí 6.5 1 H6.06.05.01 Kết quả khảo sát/đánh giá nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV trong Khoa KTVT Khoa KTVT
2 H6.06.05.02 Kế hoạch bồi dưỡng phát triển giảng viên của Khoa Khoa KTVT
3 H6.06.05.03 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm Trường ĐH GTVT TPHCM Số 174/KH-ĐHGTVT, ngày  24/03/2017; Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H6.06.05.04 Quyết định cử giảng viên đi học tập, bồi dưỡng và tiếp nhận Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H6.06.05.05 Danh sách thống kê  trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên Khoa KTVT từ năm 2017-2022 Khoa KTVT
6 H6.06.05.06 Báo cáo tổng kết đánh giá hằng năm về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV của khoa Khoa KTVT
Tiêu chí 6.6 1 H6.06.06.01 Kế hoạch công tác hằng năm của khoa xác định các nhiệm vụ cơ bản đối với giảng viên về giảng dạy, NCKH và PVCĐ; Kế hoạch công tác của GV Khoa KTVT
2 H6.06.06.02 Hình ảnh các phần mềm và hệ thống quản lý nhân sự của Trường Khoa KTVT
3 H6.06.06.03 Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐH GTVT TPHCM Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H6.06.06.04 Các quy định về thi đua khen thưởng; Quy định về nâng lương trước hạn; Quy định về bổ nhiệm của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H6.06.06.05 Bản tự nhận xét của giảng viên theo hợp đồng và đề nghị tiếp tục ký hợp đồng Khoa KTVT
6 H6.06.06.06 Biên bản họp thông qua Quy chế làm việc của giảng viên Khoa KTVT
7 H6.06.06.07 Thống kê kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên về các kết quả đánh giá kết quả công việc của giảng viên Khoa KTVT
Tiêu chí 6.7 1 H6.06.07.01 Bảng quy đổi khối lượng NCKH của Trường Phòng KHCN&HTQT
2 H6.06.07.02 Tài liệu hướng dẫn NCKH Phòng KHCN&HTQT
3 H6.06.07.03 Thông báo đăng ký và kết quả đăng ký đề tài NCKH, tài liệu giảng dạy, hướng dẫn SV NCKH Phòng KHCN&HTQT
4 H6.06.07.04 Kế hoạch, thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH; biên soạn giáo trình, tài liệu Phòng KHCN&HTQT
5 H6.06.07.05 Quy trình nghiệm thu đề tài NCKH ISO 9001-2015 Phòng KHCN&HTQT
TIÊU CHUẨN 7
Tiêu chí 7.1 1 H7.07.01.01 Bảng phân tích và dự báo nhu cầu đội ngũ nhân viên hỗ trợ  của Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
Bảng phân tích và dự báo nhu cầu đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Khoa Khoa KTVT
2 H7.07.01.02 Quy hoạch nhân sự cấp khoa Khoa KTVT
3 H7.07.01.03 Văn bản quy định về chính sách thu hút, tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác của Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H7.07.01.04 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lao động Trường ĐH GTVT TP HCM Số 174/KH-ĐHGTVT, ngày 24/03/2017; Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H7.07.01.05 Các kế hoạch thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhân viên; Danh sách các nhân viên tham gia các khóa đào tạo, chứng chỉ; Hình ảnh: các buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tư vấn chuyên gia Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H7.07.01.06 Danh sách thống kê nhân sự thư viện: số lượng, trình độ; Trang web của thư viện, Video giới thiệu về quy trình vận hành thư viện Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H7.07.01.07 Danh sách thống kê nhân sự vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H7.07.01.08 Thống kê nhân sự phục vụ sinh viên thuộc các đơn vị HC, ĐT, CTSV, CSVC –  Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
9 H7.07.01.9 Danh sách thống kê số lượng, trình độ nhân viên làm công tác hỗ trợ khác của khoa Khoa KTVT
10 H7.07.01.10 Đánh giá/phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên
Tiêu chí 7.2 1 H7.07.02.01 Bảng mô tả vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H7.07.02.02 Quy trình tuyển dụng nhân sự (ISO 9001 – 2015) ban hành ngày 19/09/2017
3 H7.07.02.03 Hợp đồng làm việc; Bản tự nhận xét và đề nghị tiếp tục ký hợp đồng của nhân viên tập sự Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H7.07.02.04 Quy chế bổ nhiệm nhân sự, Quy định về nâng bậc của Trường ĐH GTVT TP HCM Số 254/QĐ-ĐHGTVT, ngày 16/4/2021 Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H7.07.02.05 Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên, nâng bậc đăng tải trên hệ thống thông tin của Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H7.07.02.06 Báo cáo kết quả tuyển dụng qua các đợt tuyển dụng Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H7.07.02.07 Thông báo về việc đóng góp ý kiến cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H7.07.02.08 Văn bản thống kê những sửa đổi trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường trên cơ sở lấy ý kiến của các bên liên quan Trường ĐH GTVT TP HCM
9 H7.07.02.09 Hình ảnh, link đăng tải các văn bản, thông tin về tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên trên các trang của Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
10 H7.07.02.10 Hình ảnh: Thông báo tuyển dụng nhân viên trên web, báo, dán tại Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 7.3 1 H7.07.03.01 Bản tiêu chí năng lực của đội ngũ nhân viên, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên Trường ĐH GTVT TP HCM Số 234/KH-ĐH GTVT, ngày 02/5/2019 Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H7.07.03.02 Minh chứng phân công nhiệm vụ, cải tiến các KPIs về đo lường mức độ hoàn thành công việc (phòng QLCL). Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H7.07.03.03 Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng của các đơn vị Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H7.07.03.04 Kế hoạch đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên (tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, NH đánh giá, …)*.
5 H7.07.03.05 Biên bản họp nhận xét, đánh giá xếp loại công chức Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H7.07.03.06 Hình ảnh các hộp thư góp ý, Phản hồi của SV về nhân viên làm công tác hỗ trợ người học; Khảo sát sinh viên của phòng Quản lý chất lượng về chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 7.4 1 H7.07.04.01 Các thông báo/bản đăng ký của nhân viên về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Kế hoạch và tổng hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hỗ trợ Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H7.07.04.02 Kế hoạch triển khai các quyết định cử nhân viên đi học, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ về tài chính, bố trí người làm việc thay thế đối với nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H7.07.04.03 Báo cáo đánh giá, tổng kết hoạt động phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trường: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng hằng năm bao gồm nội dung, thời lượng tính theo giờ, hoặc theo kinh phí đã chi Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 7.5 1 H7.07.05.01 Hệ thống văn bản quy định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên Trường ĐH GTVT TP HCM Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H7.07.05.02 Tài liệu theo dõi, đánh giá công việc của một số đơn vị trong Trường ĐH GTVT TP HCM bằng KPIs Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H7.07.05.03 Bảng theo dõi, giải trình, chấm công các đơn vị Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H7.07.05.04 Báo cáo tự đánh giá của nhân viên; Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên trong các đơn vị Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H7.07.05.05 Quy chế khen thưởng của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H7.07.05.06 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh  nghề nghiệp của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải
Kế hoạch hành động hàng năm của đội ngũ nhân viên Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H7.07.05.07 Thông báo lấy ý kiến về quy định đánh giá hiệu quả công việc Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H7.07.05.08 Danh sách nhân viên được khen thưởng và công nhận đột xuất và hằng năm Trường ĐH GTVT TP HCM
9 H7.07.05.09 Kết quả lấy ý kiến của đội ngũ nhân viên về kết quả quản trị theo kết quả công việc Trường ĐH GTVT TP HCM
TIÊU CHUẨN 8
Tiêu chí 8.1 1 H8.08.01.01 Quy chế tuyển sinh hệ ĐH, CĐ chính quy của Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT
2 H8.08.01.02 Dữ liệu hằng năm về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách tuyển sinh Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H8.08.01.03 Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường ĐH GTVT TP HCM Số 399/QĐ-ĐHGTVT, ngày 11/5/2020 Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 264/QĐ-ĐHGTVT, ngày 13/4/2021
4 H8.08.01.04 Hình ảnh về thông tin tuyển sinh đăng trên các phương tiện truyền thông, các trang của trường, website Khoa; Hình ảnh và tài liệu tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường   Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H8.08.01.05 Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh;  Báo cáo phân tích xu hướng, kết quả đầu vào của SV Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H8.08.01.06 Báo cáo phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hằng năm Khoa KTVT
Tiêu chí 8.2 1 H8.08.02.01 Báo cáo kết quả tuyển sinh hàng năm của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H8.08.02.02 Văn bản đánh giá công tác tuyển sinh hằng năm Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H8.08.02.03 Dữ liệu hằng năm về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách tuyển sinh Trường ĐH GTVT TP HCM
Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH GTVT TP HCM
Tổng kết công tác tuyển sinh Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 8.3 1 H8.08.03.01 Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Đào tạo được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM Số 258/QĐ-ĐHGTVT, ngày 21/01/2016 Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 02/QĐ-HĐTĐHGTVT, ngày 16/9/2019
Nghị quyết số 14/NQ-HĐTĐHGTVT, ngày 11/01/2021
2 H8.08.03.02 Danh sách phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của Khoa KTVT qua các năm từ 2017-2022 Khoa KTVT
3 H8.08.03.03 Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập Số 165/QĐ-ĐHGTVT, ngày 22/6/2010 Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H8.08.03.04 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công tác sinh viên Số 460/QĐ-ĐHGTVT, ngày 04/10/2011 Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 150/QĐ-ĐHGTVT, ngày 08/5/2017
5 H8.08.03.05 Quyết định sinh viên bị cảnh báo học vụ Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H8.08.03.06 Video giới thiệu về PMT: tính năng, hệ thống dữ liệu quản lý tiến độ học tập, kết quả học và tải trọng học tập của sinh viên Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H8.08.03.07 Hình ảnh chụp màn hình tài khoản phần mềm PMT của sinh viên, cổng thông tin sinh viên Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H8.08.03.08 Bảng tổng kết kết quả học tập của sinh viên ngành Kinh tế XD từng năm học từ 2017-2022 Khoa KTVT
9 H8.08.03.09 Bảng số liệu tỷ lệ sinh viên đạt ở mỗi học phần ngành Kinh tế XD trong 5 năm 2017-2022 Khoa KTVT
Bảng thống kê số sinh viên bị cảnh báo học vụ, thôi học của ngành Kinh tế XD trong 5 năm 2017-2022
Tiêu chí 8.4 1 H8.08.04.01 Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập của NH Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H8.08.04.02 Văn bản ghi nhận thông tin các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trường và lãnh đạo khoa Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H8.08.04.03 Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn việc làm cho NH Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H8.08.04.04 Hình ảnh, nội dung sinh hoạt đầu khóa Trường ĐH GTVT TP HCM/ Khoa KTVT
5 H8.08.04.05 Quy định về hoạt động cố vấn học tập. GVCN Số 165/QĐ-ĐHGTVT, ngày 22/6/2010; Trường ĐH GTVT TP HCM
Số 85/QĐ- ĐHGTVT, ngày 02/04/2009.
Danh sách phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của Khoa KTVT qua các năm từ 2017-2022 Khoa KTVT
Thông báo sinh hoạt GVCN – CVHT; Khoa KTVT
Biên bản sinh hoạt GVCN – CVHT từ năm 2017-2022
6 H8.08.04.06 Hình chụp: giảng viên cung cấp thông tin liên hệ cho sinh viên trên slide bài giảng, hệ thống đào tạo trực tuyến Khoa KTVT
7 H8.08.04.07 Hình ảnh về việc giải quyết yêu cầu hỗ trợ của sinh viên trực tiếp, trên email đơn vị hoặc trên hệ thống hỗ trợ trực tuyến UTH Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H8.08.04.08 Hình ảnh, đường link về các hoạt động ngoại khóa của SV Trường ĐH GTVT TP HCM Khoa KTVT
9 H8.08.04.09 Bảng tổng hợp các hoạt động NH tham gia vào các câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi; hình ảnh các hoạt động ngoại khóa cho NH Khoa KTVT
10 H8.08.04.10 Hình ảnh sinh viên Khoa Kinh tế vận tải nhận giải thưởng NCKH Khoa KTVT
11 H8.08.04.11 Kế hoạch và danh sách tuyên dương SV 5 tốt Khoa KTVT từ 2017-2022 Khoa KTVT
12 H8.08.04.12 Danh sách sinh viên chuyên ngành Kinh tế XD đạt giải  trong các các cuộc thi Khoa KTVT
13 H8.08.04.13 Danh sách khoa phân công GV tiếp sinh qua các năm & Danh sách phân công CB-GV  Khoa KTVT làm công tác GVCN & CVHT, thư ký, quản lý phòng mô phỏng Khoa KTVT
14 H8.08.04.14 Thống kê các nguồn học bổng đã huy động dành cho sinh viên; các hoạt động hỗ trợ vay vốn, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho sinh viên Trường ĐH GTVT TP HCM
15 H8.08.04.15 Cổng thông tin điện tử của Khoa KTVT   Khoa KTVT
16 H8.08.04.16 Danh sách các trường, các doanh nghiệp phối hợp & liên kết với Khoa KTVT- Trường ĐH GTVT TPHCM trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
17 H8.08.04.17 Hình ảnh các buổi sinh hoạt cuối khóa cho sinh viên Trường ĐH GTVT TP HCM
18 H8.08.04.18 Hình ảnh sinh viên tham gia ngày hội việc làm, hội thảo hướng nghiệp… Khoa KTVT
19 H8.08.04.19 Kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của NH tốt nghiệp hằng năm từ năm 2017 -2022 Khoa KTVT
20 H8.08.04.20 Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người học về hệ thống tư vấn, hỗ trợ của trường và khoa; Phản hồi của NH về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm Trường ĐH GTVT TP HCM
21 H8.08.04.21 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về hệ thống tư vấn, hỗ trợ của trường và khoa Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 8.5 1 H8.08.05.01 Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các phòng/khoa, hội trường, thư viện, khu thực hành, thực tập, ký túc xá Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H8.08.05.02 Dữ liệu về y tế học đường Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H8.08.05.03 Quy định về việc ban hành quy định về văn hóa công sở của Trường ĐH GTVT TP HCM Số 128/QĐ-ĐHGTVT, ngày 12/08/2017 Trường ĐH GTVT TP HCM
Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường Số 295/QĐ-ĐHGTVT, ngày 15/5/2017 Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H8.08.05.04 Danh sách các CLB của trường, khoa và các hoạt động tiêu biểu Khoa KTVT
5 H8.08.05.05 Hình ảnh các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi… của Khoa KTVT Khoa KTVT
6 H8.08.05.06 Giới thiệu về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan Trường ĐH GTVT TP HCM Khoa KTVT
7 H8.08.05.07 Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của CSGD Trường ĐH GTVT TP HCM
TIÊU CHUẨN 9
Tiêu chí 9.1 1 H9.09.01.01 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H9.09.01.02 Báo cáo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo Số 929/TB-ĐHGTVT, ngày 12/10/2020 Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H9.09.01.03 Hình ảnh phòng làm việc của Khoa Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H9.09.01.04 Hình ảnh chụp phòng học, giảng đường cùng các trang thiết bị Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H9.09.01.05 Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng phòng học và trang thiết bị* Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H9.09.01.06 Kế hoạch bảo trì phòng và trang thiết bị dạy học của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H9.09.01.07 Phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát cơ sở vật chất của Nhà trường trong 5 năm. Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 9.2 1 H9.09.02.01 Sơ đồ bố trí thư viện, Video giới thiệu về thư viện Trung tâm thông tin – Thư viện
2 H9.09.02.02 Nội quy sử dụng Thư viện; Quy trình quản lý Thư viện (ISO); Trang tin điện tử của Thư viện Trường Trung tâm thông tin – Thư viện
3 H9.09.02.03 Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn khai thác sử dụng tài nguyên trong thư viện các năm Trung tâm thông tin – Thư viện
Hình ảnh các buổi hoạt động chuyên đề, triển lãm của thư viện Trung tâm thông tin – Thư viện
4 H9.09.02.04 Thống kế danh mục sách, giáo trình, tài  liệu phục CTDT chuyên ngành Kinh tế XD Trung tâm thông tin – Thư viện
5 H9.09.02.05 Tài liệu dùng chung, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn chuyên ngành Kinh tế XD Trung tâm thông tin – Thư viện
6 H9.09.02.06 Danh mục sách trên trang điện tử của Thư viện trường Trung tâm thông tin – Thư viện
7 H9.09.02.07 Các văn bản đề xuất nhu cầu, các kế hoạch, dự toán, hóa đơn, thanh quyết toán các khoản đầu tư cho thư viện (sách, báo, tạp chí, tài liệu, …; Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo được cập nhật hằng năm Trung tâm thông tin – Thư viện
8 H9.09.02.08 Video giới thiệu về phần mềm quản lý của Thư viện và những dữ liệu theo dõi về hoạt động để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Thư viện Trung tâm thông tin – Thư viện
9 H9.09.02.09 Báo cáo kết quả điều tra bạn đọc các năm Trung tâm thông tin – Thư viện
Biểu mẫu khảo sát sinh viên và giảng viên về tài liệu và chất lượng phục vụ Trung tâm thông tin – Thư viện
10 H9.09.02.10 Kết quả thống kê về tần suất sử dụng thư viện và sách, tỷ lệ và lượt truy cập trên trang thông tin điện tử Trung tâm thông tin – Thư viện
Tiêu chí 9.3 1 H9.09.03.01 Sơ đồ phòng thí nghiệm, thực hành của chuyên ngành Kinh tế XD Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H9.09.03.02 Đề xuất sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm thực hành Khoa KTVT
3 H9.09.03.03 Bảng tổng hợp kinh phí đã đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H9.09.03.04 Bảng thống kế danh sách máy móc, trang thiết bị phòng thí nghiệm thực hành thuộc CN kinh tế XD Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H9.09.03.05 Báo cáo tổng hợp về việc sử dụng trang thiết bị Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H9.09.03.06 Danh sách cán bộ, giảng viên của Khoa được phân công quản lý phòng thực hành khoa Khoa KTVT
7 H9.09.03.07 Nhật ký sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành Khoa KTVT
8 H9.09.03.08 Hướng dẫn sử dụng phòng thực hành Khoa KTVT
9 H9.09.03.09 Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị Khoa KTVT
Tiêu chí 9.4 1 H9.09.04.01 Hình ảnh về các phòng máy của trường; Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử Trung tâm thông tin – Thư viện
2 H9.09.04.02 Video giới thiệu về hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường: https://courses.ut.edu.vn/course/view.php?id=1612 Trung tâm thông tin – Thư viện
3 H9.09.04.03 Video giới thiệu về hạ tầng công nghệ thông tin của Trường, hoạt động của Trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin Trung tâm thông tin – Thư viện
4 H9.09.04.04 Quy chế hoạt động của Trung tâm Dữ liệu &CNTT  Số 235/QĐ-ĐHGTVT, ngày 20/5/2014 Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H9.09.04.05 Bảng phân công công việc của TTDL&CNTT Trung tâm thông tin – Thư viện
6 H9.09.04.06 Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính Trung tâm thông tin – Thư viện
7 H9.09.04.07 Bảng thông kê bảo trì nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung máy tính và phần mềm chuyên dụng của Trường trong giai đoạn 5 năm (2016-2020) hoặc Kế hoạch bảo trì, nâng cấp hàng năm trong giai đoạn 5 năm Phòng QTCSVC
8 H9.09.04.08 Tài liệu khảo sát các bên sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của trường, Văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi về hệ thống công nghệ thông tin của Trường Phòng CTSV
9 H9.09.04.09 Báo cáo kết quả phản hồi của sinh viên và giảng viên về cơ sở vật chất trong đó có hệ thống công nghệ thông tin Phòng QLCL
Tiêu chí 9.5 1 H9.09.05.01 Các văn bản quy định các tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn do CSGD ban hành Phòng TC – HC
2 H9.09.05.02 Quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ và danh sách nhân viên Phòng Y tế, nhân viên bảo vệ, Tổ phòng cháy chữa cháy… Phòng TC – HC
3 H9.09.05.03 Văn bản quy định về phòng cháy chữa cháy, quy định về vệ sinh môi trường của Trường Phòng TC – HC
4 H9.09.05.04 Danh mục thiết bị phòng cháy chữa cháy, Hình ảnh thiết bị phòng cháy chữa cháy trong trường Phòng TC – HC
5 H9.09.05.05 Thông báo và báo cáo kết quả về việc tập huấn PCCC cho cán bộ, GV và sinh viên Phòng TC – HC
6 H9.09.05.06 Thông báo, lịch làm việc với cơ quan nhà nước quản lý về môi trường các năm Phòng TC – HC
7 H9.09.05.07 Văn bản quy định chính sách của trường đối với sinh viên khuyết tật; Danh sách sinh viên khuyết tật đang theo học ở Trường, thống kê số lượng sinh viên khuyết tật được hỗ trợ Phòng CTSV
8 H9.09.05.08 Kết quả đo giám sát môi trường lao động; phun thuốc thanh khiết môi trường; Kết quả xét nghiệm mẫu nước các năm Phòng TC – HC
9 H9.09.05.09 Các mẫu phiếu khảo sát liên quan đến môi trường sức khỏe và an toàn trong nhà Trường Phòng CTSV
10 H9.09.05.10 Kế hoạch cải thiện các điều kiện về môi trường, sức khỏe và an toàn trong Nhà trường Trường ĐH GTVT TP HCM
TIÊU CHUẨN 10
Tiêu chí 10.1 1 H10.10.01.01 Văn bản giao nhiệm vụ/quy trình thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để xây dựng CTDH của chuyên ngành QT-CNCTĐT/PĐT, ngày 19/11/2019 Phòng Đào tạo
2 H10.10.01.02 Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để xây dựng CTDH chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
3 H10.10.01.03 Tài liệu khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan để xây dựng CTĐT chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT/
4 H10.10.01.04 Bảng thống kê kết quả khảo sát của các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
5 H10.10.01.05 Hướng dẫn thu thập ý kiến các bên liên quan và quy trình cập nhật đánh giá chương trình đào tạo Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H10.10.01.06 Biên bản góp ý của Doanh nghiệp Khoa KTVT
Biên bản góp ý của chuyên gia
7 H10.10.01.07 Biên bản họp của Khoa/Bộ môn có đề cập đến việc bổ sung, chỉnh sửa CTDH Khoa KTVT
8 H10.10.01.08 Kế hoạch thu thập ý kiến của SV, cựu sinh viên; Kết quả khảo sát sinh viên đang học và đã học về CTĐT chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
9 H10.10.01.09 Biên bản tổng hợp, phân tích ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTDH của chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
10 H10.10.01.10 Bảng so sánh ý kiến phản hồi của các bên liên quan với những cập nhật, thay đổi trong CTDH của chuyên ngành Kinh tế XD Khoa KTVT
Tiêu chí 10.2 1 H10.10.02.01 Các văn bản quy định về Quy trình thiết kế CTDH Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H10.10.02.02 Quy trình thu thập và xử lý các thông tin phản hồi từ các bên liên quan để thiết kế và phát triển chương trình dạy học Khoa KTVT
3 H10.10.02.03 Tài liệu khảo sát và văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi về quy trình thiết kế chương trình dạy học Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H10.10.02.04 Tài liệu rà soát, đánh giá quy trình thiết kế và phát triển Chương trình dạy học Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H10.10.02.05 Bảng so sánh về quy trình rà soát điều chỉnh Chương trình dạy học Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 10.3 1 H10.10.03.01 Văn bản quy định/hướng dẫn rà soát, đánh giá quá trình dạy – học; hoạt động kiểm tra đánh giá người học của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H10.10.03.02 Các biên bản rà soát/đánh giá quá trình dạy – học và đánh giá kết quả học tập của bộ môn/khoa/trường; Các biên bản/tài liệu thẩm định sự tương thích và phù hợp của quá trình dạy – học, đánh giá kết quả học tập với CĐR Khoa KTVT
3 H10.10.03.03 Biên bản dự giờ giảng viên Khoa KTVT
Bảng tổng hợp nội dung sinh hoạt chuyên môn
4 H10.10.03.04 Danh sách giảng viên tham gia khảo sát mỗi học kỳ Khoa KTVT
Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về giảng viên giảng dạy
5 H10.10.03.05 Kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động dạy – học, kiểm tra đánh giá người học; Các biên bản/tài liệu thẩm định sự tương thích và phù hợp của quá trình dạy – học, đánh giá kết quả học tập với CĐR Khoa KTVT/ Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 10.4 1 H10.10.04.01 Thống kê thông báo đăng ký đề tài, Kết quả đăng ký đề tài NCKH, Tài liệu giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Phòng KHCN&HTQT
2 H10.10.04.02 Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên 5 năm Phòng KHCN&HTQT
Hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học
3 H10.10.04.03 Danh mục bài giảng, giáo trình, tài liệu có sử dụng kết quả NCKH của giảng viên trong khoa Khoa KTVT
4 H10.10.04.04 Bảng thống kê, phân tích các thành quả NCKH của giảng viên được ứng dụng trong giảng dạy từ năm 2017 – 2022 Khoa KTVT
5 H10.10.04.05 Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học của khoa năm 2017 – 2022 Khoa KTVT
Tiêu chí 10.5 1 H10.10.05.01 Văn bản quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số 2329/QĐ-BGD ĐG ngày 11 tháng 7 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 H10.10.05.02 Phiếu khảo sát người học về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H10.10.05.03 Biên bản cuộc họp giao ban đào tạo; Biên bản hội nghị cán bộ công chức, người lao động Trường và Hội nghị đối thoại với sinh viên: có đề cập đến dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường ĐH GTVT TP HCM
4 H10.10.05.04 Thông tin giải quyết các yêu cầu về hỗ trợ dịch vụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất trên tin nội bộ các đơn vị và trên hệ thống support cho sinh viên Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H10.10.05.05 Biên bản rà soát/ đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích Trường ĐH GTVT TP HCM
6 H10.10.05.06 Các biên bản/kết luận/quyết định/hóa đơn chứng từ liên quan đến cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích; Hình ảnh chụp các cửa tiếp sinh, quy trình tiếp sinh của các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên Trường ĐH GTVT TP HCM
7 H10.10.05.07 Bảng thống kê CSVC, trang thiết bị đã được xây dựng, sửa chữa, mua sắm phục vụ cho giảng dạy và học tập Trường ĐH GTVT TP HCM
8 H10.10.05.08 Thông tin về kết quả cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác; Kết quả khảo sát về người học về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và trang thiết bị của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
Tiêu chí 10.6 1 H10.10.06.01 Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; Quy chế hoạt động của các đơn vị khác có quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan Phòng Quản lý chất lượng
2 H10.10.06.02 Kế hoạch khảo sát các bên liên quan của Phòng Quản lý chất lượng Phòng Quản lý chất lượng
3 H10.10.06.03 Kế hoạch khảo sát, thu thập phản hồi từ các bên liên quan của Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng QLCL và các đơn vị khác Phòng Quản lý chất lượng
4 H10.10.06.04 Thông tin về kết quả đánh giá cơ chế phản hồi Trường ĐH GTVT TP HCM
5 H10.10.06.05 Văn bản của Phòng QLCL gửi các phòng/ Ban/ Khoa/ Viện yêu cầu phản hồi về cơ chế phản hồi của các bên liên quan Phòng Quản lý chất lượng
6 H10.10.06.06 Cơ chế phản hồi đã được cải tiến bởi Phòng Quản lý chất lượng Phòng Quản lý chất lượng
7 H10.10.06.07 Thông tin về kết quả cải tiến cơ chế phản hồi; Bảng so sánh cải tiến trong 5 năm của Phòng QLCL về cơ chế phản hồi của các bên liên quan Phòng Quản lý chất lượng
TIÊU CHUẨN 11
Tiêu chí 11.1 1 H11.11.01.01 Cơ sở dữ liệu về người học tốt nghiệp, thôi học ngành Kinh tế XD Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H11.11.01.02 Bảng Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ sinh viên bỏ học theo từng năm trong giai đoạn 2017-2022 của Trường Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H11.11.01.03 Thống kê tỷ lệ sinh viên thôi học và tốt nghiệp đúng hạn ngành Kinh tế xây dựng Khoa KTVT
4 H11.11.01.04 Báo cáo phân tích nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ sinh viên ngành Kinh tế XD giai đoạn 2017 -2022 tốt nghiệp đúng hạn giảm Khoa KTVT
5 H11.11.01.05 Bảng đối sánh tỷ lệ SV bỏ học, tốt nghiệp của ngành Kinh tế XD với ngành khác trong Trường trong 5 năm (2017-2022) Khoa KTVT
6 H11.11.01.06 Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, thôi học của NH và các biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp Khoa KTVT
Tiêu chí 11.2 1 H11.11.02.01 Văn bản giao nhiệm vụ bộ phận chuyên trách giám sát thời gian tốt nghiệp Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H11.11.02.02 Bảng thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình của ngành Kinh tế XD trong chu kỳ đánh giá 2017 – 2022 Khoa KTVT
3 H11.11.02.03 Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành Kinh tế xây dựng với một số ngành trong Trường Khoa KTVT
4 H11.11.02.04 Danh mục học phần tương đương thuộc CTĐT Khoa KTVT
5 H11.11.02.05 Báo cáo đánh giá về thời gian tốt nghiệp trung bình của NH ngành KTXD sau khi áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng Khoa KTVT
Tiêu chí 11.3 1 H11.11.03.01 Quy trình thực hiện khảo sát theo dõi tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp Trường ĐH GTVT TP HCM
2 H11.11.03.02 QĐ về việc thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên trường ĐH GTVT TP.HCM QĐ 321/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/04/2018 Trường ĐH GTVT TP HCM
3 H11.11.03.03 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp các năm Trường ĐH GTVT TP HCM/ Khoa KTVT
4 H11.11.03.04 Bảng đối sánh tình hình việc làm của sinh viên chuyên ngành Kinh tế XD sau tốt nghiệp với các chuyên ngành đào tạo khác trong trường Khoa KTVT
5 H11.11.03.05 Báo cáo phân tích nguyên nhân NH tốt nghiệp chưa tìm được việc làm Khoa KTVT
6 H11.11.03.06 Kê hoạch hỗ trợ SV sau khi tốt nghiệp tìm kiếm việc làm Khoa KTVT
7 H11.11.03.07 Kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo nhằm tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của ngành Kinh tế xây dựng Khoa KTVT
Tiêu chí 11.4 1 H11.11.04.01 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên
2 H11.11.04.02 Hình ảnh sinh viên chuyên ngành tham gia NCKH
3 H11.11.04.03 Thông báo Kế hoạch NCKH sinh viên đến người học NCKH-SV/P.KHCN Phòng KHCN&HTQT
4 H11.11.04.04 Thông báo kết quả đăng ký đề tài NCKH sinh viên hàng năm Phòng KHCN&HTQT
5 H11.11.04.05 Danh sách các sản phẩm, công bố khoa học của sinh viên ngành Kinh tế xây dựng từ năm 2017 – 2022 Khoa KTVT
6 H11.11.04.06 Hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của NH Phòng KHCN&HTQT
Khoa Kinh tế vận tải
7 H11.11.04.07 Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH và đối sánh các loại hình và số lượng hoạt động NCKH của sinh viên ngành Kinh tế xây dựng giữa các năm và các ngành đào tạo khác trong Khoa và Trường Khoa KTVT
8 H11.11.04.08 Bảng thống kê kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên các khoa trong Trường Phòng KHCN&HTQT
9 H11.11.04.09 Dữ liệu về việc tổ chức các hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả NCKH của NH Phòng KHCN&HTQT
10 H11.11.04.10 Bảng thành tích NCKH tiêu biểu của sinh viên Khoa Kinh tế vận tải giai đoạn 2017 – 2022 Khoa KTVT
Tiêu chí 11.5 1 H11.11.05.01 Sơ đồ quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của các bên liên quan đối với hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ giảng viên, sinh viên, CSVC Phòng Quản lý chất lượng
2 H11.11.05.02 Mẫu khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ giảng viên, sinh viên, CSVC Phòng Quản lý chất lượng
3 H11.11.05.03 Báo cáo thống kê về mức độ hài lòng của các bên liên quan Khoa KTVT
4 H11.11.05.04 Bảng đối sánh mức độ hài lòng các bên liên quan với CTĐT cũ của Khoa và đối sánh với CTĐT các đơn vị khác trong Trường Khoa KTVT
5 H11.11.05.05 CSDL báo cáo tổng kết của từng đối tượng được khảo sát hàng năm Phòng Quản lý chất lượng
6 H11.11.05.06 Kế hoạch rà soát, cải tiến công cụ, quy trình khảo sát và cải tiến chất lượng CTĐT Phòng Quản lý chất lượng
MINH CHỨNG BỔ SUNG (Hộp 12)
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
1 H12.01.03.01 Báo cáo/biên bản liên quan đến việc phân tích và sử dụng kết quả khảo sát các BLQ trong việc điều chỉnh CĐR CTĐT (năm 2017, 2019 và 2020). và lý do của sự điều chỉnh/thay đổi.   KHOA KTVT
2 H12.01.03.02 Sổ theo dõi điều chỉnh CĐR CTĐT giai đoạn 2017-2022   KHOA KTVT
Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 1

H12.02.01.01

Tất cả các phiên bản của bản mô tả CTĐT trong giai đoạn 2017-2022.    KHOA KTVT
Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 1 H12.03.02.01 Biên bản thẩm định các đề cương học phần.   PHÒNG QLCL
Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
1 H12.04.01.01 Ý kiến phản hồi của các bên liên quan về triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của Khoa.   KHOA KTVT
2 H12.04.02.01 Danh sách các HP có hoạt động trải nghiệm, thực tập thực tế.   KHOA KTVT
3 H12.04.02.02 Tính hiệu quả của các phương pháp dạy và học trong CTĐT   KHOA KTVT
4 H12.04.02.03 Tính phù hợp của các phương pháp dạy và học trong CTĐT đối với CĐR   KHOA KTVT
5 H12.04.03.01 Ý kiến phản hồi của các BLQ về hiệu quả của các phương pháp giảng dạy và học tập; về chất lượng đầu ra của CTĐT   KHOA KTVT
Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học
1 H12.05.01.01 Bảng TC đánh giá/thang điểm/mẫu phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp   KHOA KTVT
2 H12.05.03.01 Biên bản thẩm định của tổ chuyên môn về chất lượng đề thi và đáp án   KHOA KTVT
3 H12.05.03.02 Bản đánh giá của GV về tính hiệu quả của đề thi   KHOA KTVT
4 H12.05.03.03 Minh chứng về đánh giá độ giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá   KHOA KTVT
5 H12.05.03.04 Ý kiến phản hồi của GV, NH, NH đã tốt nghiệp và cán bộ quản lý về các phương pháp kiểm tra đánh giá NH.   PHÒNG QLCL/KHOA KTVT
6 H12.05.04.01 MC về cải thiện việc học tập dựa trên thông tin phản hồi kết quả đánh giá   KHOA KTVT
Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên
1 H12.07.01.01 Kế hoạch, chiến lược phát triển nhân sự của Khoa   KHOA KTVT
2 H12.07.01.02 Bản mô tả công việc của nhân viên   KHOA KTVT
3 H12.07.01.03 Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên   KHOA KTVT
4 H12.07.01.04 Đánh giá/phản hồi của các BLQ về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên.   PHÒNG QLCL
5 H12.07.02.01 Văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên   PHÒNG QLCL
6 H12.07.02.02 Các kế hoạch/quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên   PHÒNG QLCL/KHOA KTVT
7 H12.07.02.03 Kết quả phân tích/khảo sát nhu cầu và ý kiến góp ý của các BLQ về vị trí việc làm   PHÒNG QLCL
8 H12.07.03.01 Văn bản/tài liệu quy định về quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên   PHÒNG QLCL
9 H12.07.03.02 Kế hoạch đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên (tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, NH đánh giá, …)   KHOA KTVT
10 H12.07.04.01 Kết quả đánh giá nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên.   KHOA KTVT
11 H12.07.05.01 Hệ thống văn bản quy định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên   PHÒNG QLCL
12 H12.07.05.02 Các báo cáo/biên bản/kết quả theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên.   KHOA KTVT
13 H12.07.05.03 Kết quả thống kê đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng của nhân viên   KHOA KTVT
Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học
1 H12.08.01.01 Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh   PHÒNG QLCL
2 H12.08.01.02 Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hằng năm.   KHOA KTVT
3 H12.08.01.03 Dữ liệu hằng năm về ý kiến của các BLQ trong việc xây dựng chính sách tuyển sinh   PHÒNG QLCL
4 H12.08.02.01 Dữ liệu về ý kiến của các BLQ trong việc xây dựng, rà soát, đánh giá TC và phương pháp tuyển chọn NH   KHOA KTVT
5 H12.08.03.01 Các báo cáo và phản hồi về kết quả, tiến độ học tập và rèn luyện của NH   PHÒNG QLCL/KHOA KTVT
6 H12.08.03.02 Danh sách/quyết định cán bộ, nhân viên được phân công giám sát tiến bộ trong học tập của NH   KHOA KTVT
7 H12.08.04.01 Bảng tổng hợp các hoạt động NH của Khoa tham gia vào các câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, …   KHOA KTVT
8 H12.08.04.02 Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên kết với Trường trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng cho NH của Khoa   KHOA KTVT
9 H12.08.04.03 Dữ liệu và kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của NH tốt nghiệp hằng năm và trong thời gian đánh giá.   PHÒNG QLCL
10 H12.08.05.01 Dữ liệu phản hồi của NH và các BLQ về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường   PHÒNG QLCL
11 H12.08.05.02 Biên bản kiểm tra/nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, an toàn học đường/an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu trường có căn tin phục vụ NH).   PHÒNG QLCL
Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị


1 H12.09.01.01 Bảng tổng hợp 5 năm qua riêng cho CTĐT KTVT bao gồm các cột: (1). Số phòng được phân bổ cho Khoa, chức năng mỗi phòng (phòng dành cho các chuyên viên, phòng lãnh đạo khoa, phòng họp khoa, phòng dành cho GV), trang thiết bị tại mỗi phòng. (2). Số phòng học phân bổ cho Khoa (chia theo sức chứa), trang thiết bị trong phòng học.   KHOA KTVT
2 H12.09.02.01 Bảng tổng hợp 5 năm qua riêng cho CTĐT KTXD bao gồm các cột: (1). Cột về số sách, cột về số tài liệu tham khảo, cột về số giáo trình … được bổ sung, thanh lý. (2). Tương ứng là các cột về số lượng được đề xuất bổ sung bởi Khoa, bởi NH, bởi chính thư viện. (3). Nguyên nhân không bổ sung đủ.   PHÒNG QLCL
3 H12.09.03.01 Bảng tổng hợp 5 năm qua riêng cho CTĐT KTXD bao gồm các cột ghi rõ số phòng thực hành được phân bổ cho Khoa, trang thiết bị tại mỗi phòng   PHÒNG QLCL

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng

1 H12.10.01.01 Lập bảng so sánh các phiên bản của CTDH trong giai đoạn 2018-2022 (so sánh CTDH mới và CTDH cũ, làm rõ việc điều chỉnh dựa trên cơ sở nào) theo mẫu sau   PHÒNG QLCL
2 H12.10.03.01 Thống kê các hội thảo, tọa đàm, tập huấn về đổi mới PP giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH từ 2018-2022   KHOA KTVT
3 H12.10.05.01 Bổ sung văn bản của Trường quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác.   KHOA KTVT
4 H12.10.05.02 Bổ sung các bảng số liệu so sánh mức độ hài lòng của các BLQ ở từng đơn vị trong giai đoạn 2018-2022   PHÒNG QLC
5 H12.10.05.03 Tên của MC H10.10.05.06 chưa cho thấy MC cung cấp được đầy đủ thông tin theo như nội dung mô tả trong báo cáo. Thống kê các hoạt động đã được cải tiến từ 2018-2022 ở các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (cả về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ   PHÒNG QLC/
6 H12.10.06.01 Bổ sung văn bản quy định/hướng dẫn của Trường về quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan. Tên của MC H10.10.06.01 chưa cho thấy rõ thông tin trên để đáp ứng yêu cầu của TC.   PHÒNG QLC
Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra


1 H12.11.04.01 Báo cáo tổng hợp theo từng năm trong giai đoạn 2018-2022 nguồn thu/chi tài chính dành cho các hoạt động NCKH của NH   PHÒNG QLC
2 H12.11.04.02 Dữ liệu về việc tổ chức các hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả NCKH của NH trong đó thể hiện được các đề xuất NCKH phù hợp với bối cảnh, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng của Trường KHOA KTVT
3 H12.11.05.02 MC cho thấy Kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các BLQ. KHOA KTVT
HỘP MINH CHỨNG BỔ SUNG  (Sau đánh giá sơ bộ)
Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
Tiêu chí 6.2 1 H12.06.02.01 Cung cấp Bảng tỉ lệ GV/SV theo từng ngành đánh giá (KTVT, KTXD, MMT-TTDL) theo các năm học 2017-2022, trong đó điều chỉnh GV tham gia giảng dạy tính theo FTE của từng ngành. (lưu ý tỉ lệ tham gia giảng dạy của GV cho ngành)  
Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên
Tiêu chí 7.1
1 H12.07.01.01 Kế hoạch, chiến lược phát triển nhân sự của Khoa KHOA KTVT
2 H12.07.01.02 Bản mô tả công việc của nhân viên KHOA KTVT
3 H12.07.01.03 Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên KHOA KTVT
4 H12.07.01.04 Đánh giá/phản hồi của các BLQ về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên. PHÒNG QLCL
Tiêu chí 7.2
1 H12.07.02.01 Văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên PHÒNG QLCL
2 H12.07.02.02 Các kế hoạch/quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên PHÒNG QLCL/KHOA KTVT
3 H12.07.02.03 Kết quả phân tích/khảo sát nhu cầu và ý kiến góp ý của các BLQ về vị trí việc làm PHÒNG QLCL
Tiêu chí 7.3 1 H12.07.03.01 Văn bản/tài liệu quy định về quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên PHÒNG QLCL
2 H12.07.03.02 Kế hoạch đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên (tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, NH đánh giá, …) KHOA KTVT
Tiêu chí 7.4 1 H12.07.04.01 Kết quả đánh giá nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. KHOA KTVT
Tiêu chí 7.5 1 H12.07.05.01 Hệ thống văn bản quy định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên PHÒNG QLCL
2 H12.07.05.02 Các báo cáo/biên bản/kết quả theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên. KHOA KTVT
3 H12.07.05.03 Kết quả thống kê đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng của nhân viên KHOA KTVT
Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học
Tiêu chí 8.1


  H12.08.01.01 Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh PHÒNG QLCL
  H12.08.01.02 Phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hằng năm. KHOA KTVT
  H12.08.01.03 Dữ liệu hằng năm về ý kiến của các BLQ trong việc xây dựng chính sách tuyển sinh PHÒNG QLCL
Tiêu chí 8.2   H12.08.02.01 Dữ liệu về ý kiến của các BLQ trong việc xây dựng, rà soát, đánh giá TC và phương pháp tuyển chọn NH KHOA KTVT
Tiêu chí 8.3

  H12.08.03.01 Các báo cáo và phản hồi về kết quả, tiến độ học tập và rèn luyện của NH PHÒNG QLCL/KHOA KTVT
  H12.08.03.02 Danh sách/quyết định cán bộ, nhân viên được phân công giám sát tiến bộ trong học tập của NH KHOA KTVT
Tiêu chí 8.4


  H12.08.04.01 Bảng tổng hợp các hoạt động NH của Khoa tham gia vào các câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, … KHOA KTVT
  H12.08.04.02 Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên kết với Trường trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng cho NH của Khoa KHOA KTVT
  H12.08.04.03 Dữ liệu và kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của NH tốt nghiệp hằng năm và trong thời gian đánh giá. PHÒNG QLCL
Tiêu chí 8.5

  H12.08.05.01 Dữ liệu phản hồi của NH và các BLQ về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường PHÒNG QLCL
  H12.08.05.02 Biên bản kiểm tra/nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, an toàn học đường/an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu trường có căn tin phục vụ NH). PHÒNG QLCL