Văn bản quy định

Quyết định số 382/QĐ-ĐHGTVT V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM 

Quyết định số 16/QĐ-ĐHGTVT V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy định trong Quy định đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 750/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Kế hoạch số 375/KH-ĐHGTVT ngày 21 tháng 07 năm 2022 Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đáp án theo chuẩn đầu ra phục vụ thi kết thúc học phần

Quyết định số 750/QĐ-ĐHGTVT V/v Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Quyết định 418/QĐ-ĐHGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2020 Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần

Hướng dẫn xử lý vi phạm qui chế
Hướng dẫn ra đề thi –  ngân hàng đề thi
Quyết định 663/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/8/2021 về việc ban hành Quy định về bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học

Quyết định 675/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/9/2021 về việc Ban hành Quy định về xây dựng, đánh giá chất lượng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan tại Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh