ABET

Tiêu chuẩn 1 Người học
Tiêu chuẩn 2 Mục tiêu đào tạo
Tiêu chuẩn 3 Khả năng người học
Tiêu chuẩn 4 Liên tục cải thiện
Tiêu chuẩn 5 Chương trình đào tạo
Tiêu chuẩn 6 Khoa
Tiêu chuẩn 7 Cơ sở vật chất
Tiêu chuẩn 8 Hỗ trợ của trường đại học