Kiểm định Cơ sở giáo dục

TIÊU ĐỀ DANH MỤC NGÀY CẬP NHẬT TẢI XUỐNG
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục

Kiểm định CSGD

12/09/2022

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Kiểm định CSGD

12/09/2022

 Nghị quyết v/v thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

Kiểm định CSGD

26/08/2022

Nghị quyết v/v Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

Kiểm định CSGD

27/08/2021

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Kiểm định CSGD

27/08/2021

Góp ý báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

Kiểm định CSGD

19/10/2021